Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Go4animals

Contactgegevens Go4animals

Fred Simons
Donkesven 38
5932 SE Tegelen Nederland
Tel: (316) 51524324
E-mail: fred@go4animals.nl

Kvk  : 50055453   
BTW : NL001844357B82

Fred Simons is ook eigenaar van A1videoproducties. Go4animals is een handelsnaam die ook bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. Als u via Go4animals een opdracht heeft gegeven om een huisdiervideo te maken dan krijgt u een nota van A1videoproducties met als vermelding daarbij huisdiervideo Go4animals.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Annuleren
beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.2. Huisdiervideo
Een video van huisdier(en) in opdracht.

1.3. Go4animals
de onderneming met KvK nummer 50055453.
Eigenaar is Fred Simons.

1.4. Offerte
alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fred Simons waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.5. Opdrachtgever
De persoon of personen waarmee Fred Simons de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.

1.6. Opdracht
De dienst of het product dat door Fred Simons geleverd zal worden.

1.7. Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Fred Simons en Opdrachtgever.

1.8. Schriftelijk
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

1.9. Uitvoerdatum
De datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.


Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fred Simons en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Fred Simons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Aanbod

3.1. Fred Simons publiceert een prijslijst voor video op de site www.go4animals. Deze prijzen hoeven niet bindend te zijn. Bij een dierenvideo doet Fred Simons een aanbod door middel van een offerte. Daarbij kan dit ook in overleg gebeuren met opdrachtgever.

3.2. In geval van een fotoshoot doet Fred Simons een aanbod door middel van de prijzen op de website, die hij bevestigt per e-mail.

3.3. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. 

3.4. Tenzij anders vermeld zijn prijsopgaven in het aanbod exclusief reiskosten buiten Tegelen gemeente Venlo.

3.5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fred Simons zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1. Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan. In het geval van huisdiervideo en huisdierfotografie dient Opdrachtgever dit te door de offerte te tekenen en per e-mail retour te sturen. In geval van een fotoshoot dient Opdrachtgever het aanbod per e-mail te bevestigen. Na akkoord ontvangt Opdrachtgever een aanbetalingsfactuur.

4.2. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Fred Simons werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.

4.3. Fred Simons behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Fred Simons onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Fred Simons kan in dat geval zijn vergoeding voor de opdracht aanpassen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Fred Simons zal de opdracht in zijn eigen stijl, zoals zichtbaar op de website www.go4animals.nl naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Fred Simons spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

5.3. Overleg omtrent de inhoud van de Opdracht dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de uitvoerdatum plaats te vinden.

5.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Dit kan zijn overleg over het tijdstip en of de locatie.

Indien opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Fred Simons zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5.5. Het resultaat van de door Fred Simons uitgevoerde fotografie en videografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. Indien opname ’s avonds plaatsvindt, of in donkere ruimtes, kan Fred Simons videolampen gebruiken. Dergelijke omstandigheden geven een duidelijk een andere stijl dan bij buitenlicht. Omtrent dit zal Fred Simons altijd advies geven.

5.6. Opdrachtgever zal zorgen dat er voor Fred Simons een parkeerplaats beschikbaar is in de buurt van de locatie of locaties waar de opdracht uitgevoerd moeten worden. Indien een dergelijke parkeerplaats niet beschikbaar is, kan Fred Simons niet garanderen dat hij  op tijd op de overeengekomen locatie aanwezig is en kan dat ten koste gaan van de tijd voor de opdracht. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op korting of restitutie. Indien parkeerkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 6. Algemene afspraken fotografie en videografie.

6.1. Zowel bij fotografie als videografie wordt alles doorgesproken via een vragenformulier. Deze kunt u vinden bij de informatie op de website.

6.2. Aan de hand van dit formulier kunnen diverse afspraken gemaakt worden. Bij fotografie, een foto aan de muur of een fotoboek. Bij video wordt na invullen van een formulier een draaiboek gemaakt waarna opname’s op besproken data kunnen plaats vinden. 

6.2. Bij slecht weer kunnen we indien nodig afspreken voor een andere datum. 

6.3. De montage van een videoproductie kan meerdere malen gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Dit in overleg met Fred Simons

6.4. Bij een videoproductie kan gebruik worden gemaakt van muziek. Dit noemt men rechtenvrije muziek. Deze zijn op verschillende manieren verkrijgbaar. Dit kan gratis. Youtube biedt deze ook aan. Wil je echt mooi klinkende muziek. Dan kun je deze ook kopen. Dit kan in overleg met de opdrachtgever. Fred Simons kan ik deze advies en prijsopgave geven.


Artikel 7. Promotie

Fred Simons behoudt de mogelijkheid om video en foto materiaal te gebruiken voor promotie doeleinden.


Artikel 8. Levering Foto

8.1 Fred Simons hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.

8.2 Foto’s worden geleverd in gewenste formaten, voor aan de muur of fotoboek en digitaal.

8.3 Nabewerking van foto’s gebeurt in eigen inzicht, stijl en kennis. De foto’s blijven origineel. Er worden geen elementen aan toegevoegd.

8.4 Fred Simons geeft nooit RAW-bestanden ter inzage.

8.5 De foto’s worden geleverd via een USB Stick.

8.6 Voor de webshop gebruik ik altijd foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt. Deze bied ik aan op Werk aan de Muur. Dit is een online platform waar je als fotograaf foto’s kunt aanbieden die klanten kunnen kopen voor aan de muur op te hangen. Wat algemene voorwaarden betreft hanteerd dit bedrijf uiteraard eigen voorwaarden. Echter bij problemen kunt u als u een werk van mij gekocht heb ook mij informeren.

Levering video

8.7 Een door Fred Simons opgegeven termijn van levering van een video heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden in overleg steeds bij benadering vastgesteld.

8.8 Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Maar het kan gebeuren dat deze termijn niet gehaald word. Dit is voor opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 

8.9 Video word geleverd op USB stick.

De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Fred Simons in te laten treden, Fred Simons overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van een opdracht dan dient deze binnen 10 dagen na levering van product, foto en video, schriftelijk aangetekend door Fred Simons te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

9.2 Bij fotografie wordt druk en printwerk gedaan door het bedrijf Werk aan de Muur. Indien hier problemen ontstaan in welke vorm dan ook. Dan is Fred Simons niet verantwoordelijk. Wel zal Fred Simons er voor zorgen dat het product alsnog goed afgeleverd gaat worden. Dus u kunt zeer zeker ook contact met me opnemen.


Artikel 10 Betalingen

Voor de betalingen van de donaties maakt Go4animals gebruik van het platvorm van Mollie. 

Mollie verwerkt u gegevens die u invult op het donatieformulier. Zij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw (Persoons)gegevens te beschermen. 

Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Artikel 10 Prijzen en valuta.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW. En dit gebeurt in Euro’s


Artikel 11 Vergoeding

11.1 Betaling geschied binnen de overeengekomen wijze en binnen veertien dagen.

11.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zal Fred Simons gerechtigd de prijs aan te passen en te verhogen.

11.3 Als aannemelijk is dat Fred Simons hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fred Simons dit doorberekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum.

11.4 Tenzij anders overeengekomen komen Opdrachtgever en Fred Simons een totaalprijs voor de opdracht overeen, waarin een bepaald aantal minuten of uren worden afgesproken.

11.5 Eventuele wachttijden van Fred Simons gedurende uitvoering van fotografie en video, waar niet gefilmd of gefotografeerd kan worden, geeft Opdrachtgever geen recht op korting of restitutie. Extra tijd aan video en fotografie worden in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief van Fred Simons.

11.6 Als Fred Simons reiskosten moet maken en deze niet bij de prijs van de opdracht zijn inbegrepen, zal Fred Simons hier vooraf melding van maken. Reiskosten en parkeerkosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum.


Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Fred Simons zal aan opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Fred Simons behoudt het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Fred Simons van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling door middel van aanbetalingsfactuur gedaan wordt.

12.3 In geval van een huisdiervideo en fotoboek ontvangt Opdrachtgever bij akkoord een aanbetalingsfactuur.  Dit is 25 procent van de eindfactuur. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen naar factuurdatum. De eindfactuur wordt door Opdrachtgever betaald na levering.

12.4 De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. 

Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.


Heeft u nog vragen dan kunt u bellen op
telefoonnummer (316) 51524324.
Of rechtstreeks via email fred@go4animals.nl