Ga naar de inhoud

Hoe staat het met de waterkwaliteit in Nederland?

De aanpak van waterkwaliteit in Nederland.

Rijkswaterstaat is al heel wat jaren bezig om de waterkwaliteit te verbeteren. Al sinds de jaren 70 worden er maatregelen genomen. Denk hierbij aan meer afvalwaterzuiveringsinstallaties en strengere wetgeving rondom schadelijke stoffen zoals stikstof en fosfaat. 

Daarnaast werden de eerste stappen gezet met de Vogel en Habitatrichtlijn om kwetsbare vogelsoorten en leefgebieden te beschermen.

En wat dacht je van de Natura 2000 gebieden met speciale beschermzones waarbij de Kaderrichtlijn Water vanaf het jaar 2000 nog een stevige impuls gaf.


Wat bedoelen we met de Vogel en Habitatrichtlijn?

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke richtpunten opgesteld door de Europese Unie in 1992 om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. 

Deze richtlijnen bestaande uit regels die aangeven welke planten en dieren en hun natuurlijke habitat, oftewel leefgebieden, beschermd moeten worden door alle lidstaten van de Europese Unie.

De Vogelrichtlijn is gericht op in het wild levende vogelsoorten. De Habitatrichtlijn is gericht op dier en plantensoorten. Beide richtlijnen zorgen voor gebied en soortbescherming is Europa.


Wat bedoelen we met de Kaderrichtlijn Water?

De Kaderrichtlijn Water zijn regels, oftewel richtlijnen. Deze zijn opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Deze regels zijn sinds het jaar 2000 van kracht. 

De belangrijkste afspraak gaat over de waterkwaliteit in het jaar 2027. Dan moet het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond zijn.


Wat is de waterkwaliteit nu in 2023?

Zoals Rijkswaterstaat vermeld zijn er verbeteringen te melden. Zo zijn de snoek, stekelbaars en de rivierdonderpad met 50 procent toegenomen. Dit gemeten sinds de jaren 90. Ook in de Noordzeegebieden doen de gewone zeehond, de wulp en de rosse grutto het goed.


De waterkwaliteit in de toekomst..

Nu zou je kunnen zeggen er zijn goede resultaten geboekt. Echter, zorgen klimaatveranderingen voor lange en droge periodes. Dit zet het aanbod van water en de kwaliteit ervan onder druk.

Bij weinig water in rivieren ontstaan er grote problemen. Denk aan hoge watertemperaturen en zuurstof armer water.

Daarbij is er dan ook onvoldoende rivierwater om zout water uit zee dat ons land binnenkomt te verdunnen.

Binnenkomend zeewater is slecht voor de natuur. En ook voor bijvoorbeeld de landbouw en de drinkwatervoorziening. Daarom is het de taak van onder andere Rijkswaterstaat om zeker nog tot 2050 te investeren in middelen om de kwaliteit van het Nederlandse water te verbeteren.

Het is dus niet alleen Rijkswaterstaat die zich er mee bezig houd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Dit doen ze samen met de provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en kennisinstituten. Deze gaan allemaal samen over het beheer van de gebieden en de maatregelen die genomen moeten worden.


Innovatieve en duurzame oplossingen.

Je zou het niet op het eerste gezicht denken. Samenwerken kun je ook met de natuur zelf. Dit heet natuur inclusief ontwerpen.

Een voorbeeld hiervan zijn de Marker Wadden en de versterking van de Houtribdijk met zanderige oevers.

De aanleg van de Marker Wadden in het Markermeer zorgt voor een geleidelijke overgang van diep naar ondiep water. En van helder naar troebel water. Dit zorgt ervoor dat de waterkwaliteit verbeterd. En zo ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vissen, planten en schaal en schelpdieren.


De Marker Wadden

Meer lezen over de Marken Wadden, en mooie foto’s?
Ga dan naar natuurmonumenten Marker Wadden.


Bron artikel: Rijkwaterstaat


Meedoen aan kwaliteitsonderzoek water

Ben je geïnteresseerd in water en waterkwaliteit. Je kunt zelf ook meedoen met het testen van Rivierwater. Ik het artikel van “Drinkable Rivers” vind je alle informatie hierover.


Steun Go4animals

Vond je dit artikel de moeite waard? Laat dit blijken door een kleine vrijwillige bijdrage. Alvast bedankt hiervoor.

Bedrag


Als je dit bericht de moeite waard vind om te delen dan kan het dit met de onderstaande links.

Facebook

Twitter

Linkedin


TERUG NAAR DE ONDERWERPEN IN NATUUR EN WETENSCHAP

Gepubliceerd inNATUUR EN WETENSCHAPWater

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *